Metodika OKR

OKR je systém (metodika) pro nastavení cílů a vhodných cest, jak se k cílům dopracovat. Cílem je určit hlavní cíle produktu nebo byznysu, a následně připravit kroky, které nás k cíli dostanou. Metodika se používá jak pro nastavování dlouhodobých, tak i střednědobých cílů.

Metodika byla vytvořena před rokem 2000 a jednou z prvních velkých firem, které ji úspěšně zavedly, byl v roce 1999 Google, který ji používá dodnes. Od té doby se metodika OKR stala běžných nástrojem pro definici a řízení strategických cílů a je úspěsně používána po celém světě.

Zkratka v sobě skrývá Cíle (O = Objectives) a Klíčové výsledky (KR = Key Results).

Cíle (Objectives)

Celé to funguje tak, že aby se byznys rozvíjel, je nutno si stanovit cíle, které jsou typicky abstraktní, vizionářské, dlouhodobé. V metodice OKR cíle nejsou měřitelné a typicky popisují změnu, které se snažíme dosáhnout. Typickou otázkou při hledání cílů je "Jak bude svět vypadat, až dosáhneme požadované změny". Odpověď na tuto otázku je pak definicí cíle. Cíle jsou typicky inspirativní a udávají směr dalšího rozvoje.

Klíčové výsledky (Key Results)

Abychom mohli měřit, zda-li se k těmto cílům blížíme, potřebujeme konkrétní, měřitelné klíčové výsledky (Key Results). Definice klíčových výsledků obecně splňují pravidla S.M.A.R.T. (z anglického Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, takže specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené). Výsledky nám dávají jasnou informaci, zda-li jsme na správné cestě k dosažení cílů a pomohou nám měřit náš pokrok.

Aktivity (Iniciatives)

Aktivity nám jak již název říká popisují aktivity, pomocí kterých dosáhneme požadovaných měřitelných Výsledků (tj. posouváme se směrem k cíli). Takto vzniká tato pyramida.

 

Jelikož OKR je strategická metodika, nastavují se takto cíle a výsledky pro celou organizaci a typicky na delší časový horizont (1-3 roky).

Výhody OKR

  • Autonomie pro týmy - týmy jsou zodpovědné za plnění cílů, aniž bychom jim řekli jak toho musí dosáhnout.

  • Transparence - každý vidí, kam organizace míří a jak toho chce dosáhnout.

  • Jasná cesta k úspěchu (Klíčové výsledky a z nich odvozené aktivity).

  • Jasný fokus na cíle definované v metodice OKR.

  • Inkluze - každý může aktivně přispět k tomu, abychom jako organizace cíle splnili.

Dobrý příklad definice OKR

Cí: Stát se organizací, ve které se dobře pracuje a lidé jsou zde spokojeni.
Klíčový výsledek 1: Zaměstnanci hodnotí organizaci na školní stupnici 1-5 známkou 2 nebo lepší.

Aktivita 1: Vykonat každý měsíc interview s 10 náhodně vybranými zaměstnanci a vyhodnotit spokojenost zaměstnanců dle školní stupnice.

Špatný příklad definice OKR

Cíl: Zvýšit obrat na trojnásobek
Klíčový výsledek 1: 100% pokrytí trhu (nedosažitelné, žádná firma nemá 100% pokrytí)
Klíčový výsledek 2: Zákazníci jsou spokojeni s našimi produkty. (neměřitelné)

Doporučená literatura a odkazy

Perdoo - nástroj zde

 

Způsob zavádění metodiky OKR je blíže popsán zde.