Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tento dokument slouží jako návod (i report) strategie pro vytvoření a udržitelnost partnerství s organizacemi a dalšími podporovateli projektu.

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7
typeflat

Proč je spolupráce nezbytná pro projekt

Partnerství je klíčem k naší schopnosti prosazovat změny v oblasti duševního zdraví. Mimo jiné, prostřednictvím partnerů můžeme naše práce mít širší dopad a rovněž:

 • mobilizovat více zdrojů 

 • zvyšovat náš dosah a pracovat s novými sítěmi a skupinami (partnery našich partnerů) 

 • budování a posilování organizací

 • větší využití jiných znalostí, projektů odpovídajících kontextu, včetně rozmanitosti hlasů, a větší místní vlastnictví práce

 • zaručení expertizy pro konkrétní téma

 • větší efektivita: partnerství poskytují příležitost učit se jeden od druhého a zlepšovat způsob naší práce

 • větší vyjednávací síla s dárci, místní správou a silnými zúčastněnými stranami

Jaký druh partnershipu hledáme

Na začátku spolupráce je efektivní si stanovit jaké partnerství hledáme a co toto partnerství může znamenat z hlediska partnera. S každým partnerem jsou spojená různá očekávání a povinnosti. Je důležité si stanovit očekávání na začátku spolupráce, což napomáhá k prohloubení vztahu s partnery. Následují přehled přiblíží typy spolupráce a partnerství, které projekt rozvíjí.

Zadavatel

 • zapojuje se přímo do chodu projektu 

 • poskytuje dlouhodobou podporu projektu

Finanční partner

 • finančně podporuje Česko.Digital a zároveň vybraný projekt

Spolupracující organizace

 • partnerství zaměřené na výměnu informací či zkušeností, sdílení odborných znalostí

 • společný zájem o problematiku, expertiza v konkrétní problematice

 • kvalifikovaná oponentura (konzultant)

 • partner je aktivně zapojený do vyváření obsahu a zasahuje do procesu svými nápady, sdílí, zapojuje se do procesu

 • partner je pravidelně informován o celém procesu

 • pomáhá navazování kontaktů, lobbing

 • úzká spolupráce

Přebírající organizace

 • organizace, která si projekt (MVP) převezme a bude zajišťovat jeho udržitelnost a koordinaci projektů po jeho převzetí

Proces partnershipu

Dohlížení na proces a vývoj spolupráce pomáhá udržovat přehled o povinnostech, které má projekt k partnerům. K udržitelné spolupráci je možné postupovat v následující krocích, které pomohou k vytvoření dlouhodobé spolupráce.

1️⃣ Vytipování vhodného partnera

 • na základě dostupných informací vytipovat vhodného partnera, který má společnou vizi a snaží se dosáhnout min. podobného cíle a věnuje se dlouhodobě tématu duševního zdraví

2️⃣ Příprava

 • vytvořit jasný cíl a hodnoty spolupráce

 • určit, co můžeme vzájemně získat, případně nabídnout zpět (např. užitečné kontakty, dovednosti, network, finanční podpora atd.)

3️⃣ Zahájení kontaktu a jednání o spolupráci

 • naplánovat úvodní setkání

 • představit Česko.Digital a jeho fungování

 • představit projekt, jeho vizi a cíle

 • prezentovat aktuální stav projektu (včetně hotových výstupů), harmonogram, další partnery

 • prezentovat možné způsoby spolupráce a typ partnerství

 • představit, co může v rámci spolupráce nabídnout Česko.Digital (vzájemná spolupráce, kontakty, propagace, dovednosti či finanční podpora do 5000 Kč pro stávající i nově příchozí)

4️⃣ Navázání spolupráce

 • finálně si potvrdit spolupráci a typ partnerství

 • vytvořit společný akční plán (sladit se v harmonogramu), stanovit si cíle a očekávání, pravidelnost komunikace

 • dohodnout se zda daná organizace bude čerpat finanční podporu či nikoli

5️⃣ Péče o partnery (průběh spolupráce)

 • budování dlouhodobé spolupráce, prohlubování důvěry

 • již spolupracujícím organizacím nabídnout možnost čerpání finanční podpory (pokud se tak již nestalo)

 • společný networking, spolupořádání akcí

 • získávání potřebných podkladů pro dosahování určených cílů

 • pravidelný reporting, že a zda se dosahuje cíle, který byl stanovený, sdílení pokroků

 • sdílení informací o projektu i o organizaci Česko.Digital

6️⃣ Ukončení spolupráce

 • jakmile je projekt hotový, je vhodné formálně ukončit spolupráci, poděkovat

 • evaluovat společné výsledky, vyzdvihnout benefity spolupráce a případně navrhnout další společné dlouhodobé cíle

Dosažené spolupráce

Tip

Zadavatel

 • v projektu Střecha duševního zdraví je zadavatelem Česko.Digital (Eva Pavlíková, CEO)

Tip

Finanční partner

 • Česko.Digital a projekt jsou finančně podporovány Bakala Foundation

Tip

Spolupracující organizace

Warning

Přebírající organizace

 • hledáme

Info

Důležité odkazy k partnershipu

Stránka pro Partnery, garanty a možné spolupracující odborníky

Databáze kontaktů


Původní návrh Partnership strategie pro projekt Střecha duševního zdraví vytvořila Laura Blazkova