Definiční dokument & Lean Canvas

Tento dokument slouží ke strategickému zarámování projektu. Jedná se o Lean Canvas a níže detailnější popis konkrétních částí LC a dalších témat.

 

 

Lean Canvas (aktualizuje se)


1. Vize, hodnoty a principy projektu

Vize

 

“Chceme vytvořit jedno místo pro prevenci a včasnou pomoc při duševní nepohodě či složité životní situaci dětí.”

 

Naším hlavním záměrem projektu je vytvořit jednotné místo pro prevenci a včasnou pomoc při duševní nepohodě či složité životní situaci dětí 2. stupně ZŠ.

Hodnoty projektu

 • Citlivě - duševní zdraví je téma velmi osobní, proto k němu chceme přistupovat s empatií a citlivostí

 • Ve spolupráci - spolupráce s odborníky v oblasti duševního zdraví jako garanty obsahu, spolupráce s uživateli (vyhodnocování jejich potřeb a jejich zreflektování na platformě)

 • V přirozeném prostředí - ve známém prostředí (doma, ve škole)

 • Individuálně - naše platforma bude reflektovat individuální potřeby uživatelů

Principy projektu

 • Spolupráce s odbornou veřejností - odborný obsah lidskou řečí a v kontextu jedince je klíčem k dlouhodobé edukaci

 • Kontinuální zpětná vazba - návštěvníci a uživatelé jsou tou nejlepší zpětnou vazbou, zda-li naplňujeme jejich potřeby a pomáháme tak

 • Aktivní využití dostupných dat - neustálý rozvoj a vývoj platformy na základě práce s daty mapující její využívání


2. Problém

Na téma duševního zdraví na internetu najdeme příliš mnoho informací a navíc na různých místech. Často se objevují také laické rady, domněnky a neověřená fakta, která mohou spíš ublížit než pomoct. 

Odborné informace jsou pro laika často nesrozumitelné a je těžké se v nich zorientovat a zjistit, jaké informace jsou ty správné právě pro daného jedince. Neexistuje jednotné místo, kde by děti, mladiství a jejich blízcí našli informace spojené s jejich aktuální životní nebo psychickou situací.

 

„Přibývá dětí s poruchami autistického spektra a dalšími neuro-vývojovými poruchami, častěji se vyskytují poruchy chování a úzkostné poruchy u dětí a jako nový a alarmující trend pozorujeme zvyšování frekvence sebepoškozování a sebevražedných pokusů mezi adolescenty.“ (Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030)

 

Pro děti je často spouštěčem prostředí, ve kterém se nachází, jsou vystavené nepříjemným situacím, nenachází se v bezpečném a podporujícím prostředí. Jejich potíže se tak časem prohlubují a ohrožují jejich fungování v dalších oblastech (zhoršují se v soustředění, hůře si pamatují, ovlivňuje to jejich vztahy a zdraví obecně).

Problematice duševního zdraví u dětí a mladistvých, a to jak v oblasti prevence, tak léčebné péče, je věnována malá pozornost, přestože se v poslední době společenské vnímání duševního zdraví mění. Lidé se nyní více soustředí na možná rizika, která by ohrožovala jejich duševní pohodu. Nebojí se obracet na odborníky, a přestože je jich nedostatek, neodkládají své potíže pro delší čekací lhůty. V oblasti péče o duševní zdraví dětí je ale důležitá zejména prevence a včasná pomoc, ve společnosti však na ni není dáván dostatečný důraz.


 3. Cílové skupiny projektu

V první fázi realizace jsme se rozhodli cílit na starší žáky 2. stupně ZŠ, přičemž do této cílové skupiny zahrnujeme i další vrstvy jejího blízkého okolí. Až 20 % dětí ve věku 13 - 18 let prožívá duševní obtíže a 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života.

 • děti nemusí dostatečně vnímat a vyhodnocovat svůj psychický stav, psychickou nepohodu zaregistrují poměrně pozdě

 • děti se často se svými problémy nechtějí nikomu svěřit, obávají se, že jim nebude nikdo věřit a bagatelizovat jejich problémy nebo že budou ostatním přidělávat starosti

 • odborná pomoc představuje pro děti zvýšenou potřebu financí, strach, že bude léčba drahá a rodina si jí nemůže dovolit

 • děti mají strach z toho, že se příliš emotivně projeví, ale zároveň nebudou umět dobře
  vyjádřit, co cítí, a situace tak bude nepříjemná pro i ně i pro okolí

Potřeby cílové skupiny

 

 

Primární cílová skupina (ta, na kterou cílíme přímo)

 • děti 2. stupně ZŠ (celkem 389 000 dětí)1

  • cílíme primárně na 7. - 9. třídu (v 5. - 6. třídě jsou častokrát děti ještě vývojově jinde, podle zpětné vazby se to kolem 7. třídy láme a nastává puberta, děti se víc komunikačně přibližují světu dospělých)

  • chceme zaujmout i mladší středoškoláky, ale není vyloučeno, ze zaujmeme i mladší děti 2. stupně, které jsou vyzrálejší než jejich vrstevníci

Sekundární (ta, která ovlivňuje primární cílovou skupinu)

 • vídají děti denně

 • rodiče

 • učitelé (v roce 2019 to bylo celkem 41  425 učitelů)2

Terciální (ta, která ovlivňuje primární cílovou skupinu)

 • dítě nevídají na denní bázi, ale dokážou ho ovlivnit, působit na změnu nebo motivovat

 • pediatři, školní psychologové

 • neziskové organizace a jejich nízkoprahové kluby (cca 20 000 - Zuzka Ramajzlová)

 • trenéři, vedoucí zájmových kroužků (254 314 dětí navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 ZUŠ)3

 

1 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI
2 Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
3 Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ


4. Řešení

Oblasti, na které se chceme v rámci projektu zaměřit a zajistit tak trvalou změnu

 • vyzdvižení důležitost tématu duševního zdraví u dětí, zlepšit postavení duševního zdraví vůči fyzickému a podpořit vzdělávání v této oblasti

 • zpřístupnění informací o fungování péče o duševní zdraví, přiblížení významu a rozdílu psychologické a psychiatrické pomoci a pomoc, jakou formu péče je vhodné hledat

 • edukace a podpora rodičů, aby problémy svých dětí nezlehčovali a nebo naopak je příliš nezveličovali, ale zároveň se naučili respektovat pocity a uměli s nimi pracovat, aniž by měli pochybnosti o vlastním způsobu výchovy nebo to považovali za něco stigmatizujícího

 • podpora komunikace mezi dospělými (rodiči, učiteli apod.) a dětmi

 • zdůraznění důležitosti prevence ve školách tak, aby byl systém lépe koncipovaný a zajistil tak plošně aktivity související s duševním zdravím dětí

 • vytvoření sítě odborníků, na které se může rodina nebo děti samostatně obrátit

 

Služba/produkt a aktivity projektu

 

Sekce

Co bude obsahemCíl

Konkrétní obsah

Sekce

Co bude obsahemCíl

Konkrétní obsah

Sdílení

Autentické příklady životních situací, zkušeností, zážitků
a příběhů.

 • Uvědomění si problému a jeho následné sdílení v rodině nebo okolí

 • Získání pocitu podpory a pochopení na platformě

 • Příběhy sdílené reálnými lidmi (smrt v rodině, rozvod rodičů)

 • Příběhy sdílené odborníky

Edukace

Konkrétní pojmy, klíčová slova příklady

 • Pochopení a porozumění pojmů jako psycholog, psychoterapeut, kouč, stres, úzkost, ...

 • Možnost svépomoci (tzn. propojení na konkrétní organizace a odborníky)

Aktivní vyhledání pomoci 

 • Rozcestník/Vysvětlení možných typů pomoci

 • Konkrétní seznam organizací / odborníků, na které se lze obrátit

 • Nastínění dalšího postupu

 • Snížit práh dostupnosti pomoci (nastíněním toho, co se bude dít, až dítě někam přijde)

 • Poradit adresně, včas

 • Linka pomoci a bezpečí

 • Krizová pomoc

 • Individuální/Skupinová pomoc

5. Cíle projektu

 1. Sjednocení informací, propojení s odborníky

  1. Vytvořit portál s fakty, možnými přístupy, potenciálními riziky některých zaběhnutých postupů, odkazy na zdroje, návody ohledně praktických aspektů a odkazy na prověřené odborníky.

  2. Směrem ke (spolupracujícím) organizacím snížit riziko přetížení odborníků a jednotlivců pomáhajících v oblasti péče o duševní zdraví.

 2. Normalizace duševních problémů a využití odborné péče

  1. Naučit děti, že jejich pocity jsou důležité, že se s nimi dá pracovat, dají se řešit a lépe se podchytí, pokud se řeší včas.

  2. Zkrátit dobu bez pomoci díky přehlednosti, dostupnosti a komplexitě informací.

 3. Edukace: osvěta dětí, rodičů i škol

  1. Poskytnout informace o tom, co se děje a kdo může pomoct.

  2. Poskytnout vzdělání rodičům, pediatrům, učitelům a lidem, kteří s dětmi a jejich zákonnými zástupci pracují.

 4. Motivace

  1. Motivovat cílovou skupinu k pravidelné péči o vlastní duševní zdraví.


6. Předpoklady a rizika

Předpoklady

Bude průběžně doplňováno

 • Zájem o využívání platformy ze strany organizací i cílové skupiny

 • Lidské zdroje na tvorbu odborného obsahu a jeho konzultaci

 • Zajištění finančních zdrojů na tvorbu odborného obsahu

 • Podpora a propagace ze strany partnerských organizací směrem k cílové skupině

 • Dlouhodobý vlastník projektu na straně partnerů

 

Rizika

Bude průběžně doplňováno

Popis rizika

Dopady

Lidská kapacita pro tvorbu obsahu

Pokud nebudeme mít dostatek odborných přispěvatelů k obsahu, projekt ztratí přidanou hodnotu.

Udržitelnost a aktuálnost odborného obsahu

Pokud nebudeme dodávat nový obsah a pravidelně aktualizovat ten stávající, projekt ztratí přidanou hodnotu.

Nenalezneme zdroje financování 

Pokud nenalezneme zdroje financování pro tvorbu odborného obsahu, bude složitější ho vytvářet v kvalitě i kvantitě, kterou potřebujeme.

Dostupnost platformy pro celou cílovou skupinu

Pokud naše platforma nebude dostupná pro určité části naší cílové skupiny (např. děti, které nemají přístup k internetu), výrazně se tím snižuje dopad. 

Dlouhodobý vlastník projektu na straně partnerů

Pokud nenajdeme expertní organizaci, která převezme chod aplikace a webu a jejich aktualizaci, projekt zanikne.


6. Organizace projektu

Vybudování jednotné platformy, která by zaštiťovala téma a byla prvním místem, na které se může jedinec obrátit, vyžaduje komplexní přístup odborníků z různých oborů od IT pro zajištění moderních technologií, přes marketing, aby se o platformě cílová skupina dozvěděla, po psychologii pro vytvoření kvalitního obsahu. Za vhodný odborný dozor při tvorbě řešení považujeme organizace, které se tématům duševního zdraví dlouhodobě věnují.

 • Product Owner (tandem)

 • Scrum Master (tandem)

 • Support koordinátor

 • Vývojáři

 • UX, designéři

 • Copywriteři

 • Marketingový specialista

 • Odborníci, kteří poskytnou obsah

 • Odborníci - partneři, kteří budou konzultovat/dávat zpětnou vazbu na platformu

 • Právník - konzultace kolem uchovávání osobních údajů, cookies, analytiky, atd.

 

Role a zodpovědnosti

 • Česko.Digital - dodává technické řešení, zastřešuje koordinaci projektu, marketingovou podporu

 • Odborní partneři - dodávají odborné vstupy do projektu - obsah i metodika, konzultují vznikající obsah

 • Make Vision - konzultace a partner v oblasti výzkumu potřeb partnerských organizací, dodání know-how k výzkumu, spolupráce při vyhodnocení

 • PAQ Research - partner zodpovědný za výzkum v cílové skupině

Řízení a komunikace

Řízení projektu

 • zadavatelem je a projekt řídí a koordinuje Česko Digital

Komunikace

Časový plán

Kompletní harmonogram projektu, včetně výstupů daných milníků, je k dispozici na této stránce.