Idea Anti-COVID-19 - Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví

Idea Anti-COVID-19 - Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví

Zajímavé výstupy:

  • Ke zhoršení duševního zdraví došlo během pandemie zejména u mladších respondentů.
  • V kategorii mladých lidí mezi 18 a 24 lety vidíme, že s vypuknutím pandemie vykazuje příznaky přinejmenším středně těžké deprese či úzkosti až 36 % respondentů. Oproti tomu v kategorii nad 65 let věku tyto příznaky vykazuje 13 % respondentů. Je však nutné zmínit, že i v době před pandemií vidíme trojnásobný rozdíl v příznacích napříč těmito kategoriemi.
  • U mladých respondentů však vidíme mnohem pomalejší zlepšování duševního zdraví. I v poslední vlně tato skupina vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti 25 %.
  • Přesné důvody toho, proč měla pandemie výrazně negativnější dopad na duševní zdraví mladší populace a z čeho pramení větší odolnost starších lidí, však zatím nejsou objasněny. Možné vysvětlení je, že starší generace nečelí některým obvyklým výzvám mladší generace, jako jsou obavy o ztrátu zaměstnání a důsledky výpadku příjmů, či jak skloubit péči o děti a obživu. Mladší ročníky navíc zažívají zásadnější změnu životního stylu, zejména ve společenském životě, když ze dne na den ztratili možnost setkávat se s ostatními lidmi.
  • Výsledky analýz podtrhují, jak důležitá je co nejsnazší dostupnost služeb psychologické podpory, a jak je nezbytné poskytovat široké veřejnosti kvalitní a srozumitelné informace o tom, jak v době krize pečovat o své duševní zdraví. To se týká nejen lidí z rizikových kategorií, pro něž je onemocnění koronavirem nejnebezpečnější a lidí, na něž měla krize silné ekonomické dopady, ale také mladých lidí ve věku 18–25 let. Přestože jsou mladí nejméně ohroženou skupinou, co se týče přímých zdravotních rizik, dopady krize na jejich duševní zdraví jsou – možná překvapivě – nejsilnější.
  • Data nám neumožňují identifikovat konkrétní příčiny. Roli může hrát omezení společenských kontaktů, nejistota týkající se financí a zaměstnání, či úvahy o dlouhodobých dopadech krize na společnost a svět. Nicméně u mladých lidí je výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti minimálně dvojnásobný než u ostatních věkových kategorií. Na tuto věkovou skupinu by tedy bylo užitečné DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020 16 zacílit poskytování informací (např. jak pracovat se stresem, kde hledat pomoc atd.) například na středních a vysokých školách.