Otevřený dopis - Na duševní pohodě dětí a mladistvých záleží a po pandemii koronaviru zejména


Otevřený dopis k rukám ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.


Vážená paní ministryně, vážení páni ministři, 

psychická pohoda každého z nás výrazně ovlivňuje naši schopnost práce, učení se, společenského a ekonomického zapojení a celkovou životní spokojenost. Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života. 75 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 24. roku života, 50 % do dosažení 14 let. Děti a dospívající jsou rizikovou skupinou pro rozvoj duševních obtíží a v populaci od 13 do 18 let se předpokládá 20% výskyt duševních onemocnění. Pandemie COVID-19 výrazně ovlivnila duševní zdraví celé populace, včetně dětí a mladých lidí. Dokazují to četnější kontakty krizových linek, ale také nárůst ekonomických problémů v rodinách, zvýšený výskyt domácího násilí a dalších patologických jevů. Osamělost a ohrožení základních jistot, jakými jsou například školní docházka, dostupnost sociálních a zdravotních služeb a podobně mohou být příklady faktorů, které také zásadně ovlivnily duševní zdraví mladé populace. 

Organizace Youth, Speak Up! již před nástupem pandemie upozorňovala na mezery v systému péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí. Tímto dopisem bychom chtěli vyzvat k nezbytnosti komplexního a meziresortního přístupu k duševnímu zdraví dětí a mladých lidí a upozornit na to, že by se této problematice zvlášť nyní měla věnovat zvýšená pozornost.

My, zástupci níže podepsaných organizací, které konstantně s dětmi a mládeží pracují, si proto dovolujeme navrhnout několik doporučení, která by mohla aktuální nedostatky zmírnit. Doufáme, že tímto dopisem započneme dialog ve věci duševního zdraví dětí a mladých lidí 

a že se tímto tématem Vaše resorty aktivně začnou zabývat. V návaznosti na doporučení klademe několik důležitých otázek týkající se zejména příprav na případnou druhou vlnu COVID-19 v rámci této problematiky.

1. My, níže podepsaní, upozorňujeme na zvýšenou potřebu dostupnosti sociálních a zdravotních služeb pro děti a mladistvé. Zejména v  průběhu pandemie například docházelo k vysoké vytíženosti linek důvěry a dostupné služby pro děti a dospívající byly (a jsou nadále) velmi omezené.

2. My, níže podepsaní, upozorňujeme na potřebu informovat děti a mladistvé srozumitelně o tom, co se děje a o tom, jak to ovlivní jejich životy (například uzavření škol: délka uzavření, podmínky návratu apod.).

V návaznosti na první dva body se tážeme, jaký je jejich plán ve vztahu k informovanosti dětí a mládeže v případě druhé vlny, a dále jak budou v daném případě fungovat sociální, zdravotní a školské služby pro děti a mladistvé.

3. My, níže podepsaní, upozorňujeme na potřebu metodické podpory škol na všech stupních vzdělávání, která zajistí pro poradenská centra (na všech stupních) materiály týkající se snazší adaptace dětí a mladistvých do výuky po absolvování stresujících stavů spojených s pandemií. 

4. My, níže podepsaní, upozorňujeme na údaje České školské inspekce, které vypovídají o tom, že až 10 000 dětí se nemohlo účastnit distanční výuky. Lze tedy očekávat rozdílné dosažené stupně dovedností a znalostí po znovuotevření škol a také duševní nepohodu některých dětí a mladistvých, a to nejen těch, kteří v rodinách neměli vhodné podmínky pro distanční studium. Apelujeme tedy na ministerstva, aby neupozadila prevenci duševního zdraví a alokovala na dané služby dostatečné prostředky a zároveň pracovala na tom, aby se počet dětí, ke kterým z jakéhokoli důvodu distanční vzdělávání nedosáhne, snížil. 

V návaznosti na body 3 a 4 se Vás, paní ministryně a páni ministři, ptáme, jaký je plán pro případnou druhou vlnu COVID-19 ve vztahu k distanční výuce dětí a její přístupnosti všem dětem a mladistvým. Dále se tážeme, zdali ministerstvo plánuje daná poradenská centra na všech stupních vzdělávání neprodleně metodicky podpořit a věnovat se metodicky a/nebo finančně prevenci a včasné intervenci v duševním zdraví dětí a mladých lidí.

My, níže podepsaní, děkujeme za písemnou odpověď. Jsme dále připraveni sejít se 22. 7. 2020 v dopoledních hodinách v prostorách Poslanecké sněmovny u kulatého stolu a problematiku duševního zdraví mladých lidí důkladně probrat ze všech úhlů pohledu oslovených resortů a zapojených organizací. Případně navrhněte alternativní termín, který  bude vhodný pro všechna oslovená ministerstva. Prosíme Vás však o promptní termín vzhledem k urgenci, kterou si toto téma žádá, zejména kvůli blížícímu se začátku školního roku.

Youth, Speak Up!

Výzvu podporují následující organizace:

Nevypusť Duši, z.s.

Linka bezpečí, z. s.

Učitelská platforma, z.s.

Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

EDUin, o. p. s. – Informační centrum o vzdělávání

Česká středoškolská unie, z. s.