Společně pro digitální transformaci státu

DRAFT

Věříme, že stát může digitalizovat a rozvíjet své služby moderně a v souladu se současnými technologickými trendy a jsme připraveni se podílet na jeho realizaci.

Jsme nevládní neziskové organizace, které se dlouhodobě věnují podpoře digitalizaci státu. Spojili jsme se, abychom byli silným partnerem pro veřejnou správu a samosprávu a pomohli tak společně naplňovat strategie v oblasti digitální transformace státu, které povedou ke zvýšení know-how, efektivity a kompetence veřejné správy.

Naše pomoc směřuje primárně k úředníkům, od státních tajemníků po ředitele oborů a také k digitálním zmocněncům, kteří jsou těmi klíčovými aktéry a v jejich rukách je právě realizace dané strategie - bez omezení volebního období. S odvahou a vytrvalostí bude potřeba se aktivitě věnovat minimálně 3 roky, ideálně 5 let - kdy veřejná správa získá dostatečné know-how uvnitř.

V lednu 2020 jsme zahájili projekt https://cesko-digital.atlassian.net/wiki/spaces/SVR, z amerického originálu jsme přeložili a vydali Příručku řízení státních IT projektů, pořádáme pravidelně veřejné debaty a workshopy.

Na jaře 2020 jsme ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR pomáhali technicky zajišťovat bezpečnost a výkonnost připravovaného projektu Aktuální informace o COVID-19, na podzim 2020 jsme v týmové spolupráci s NAKIT vybudovali společně celý Covid Portál, který dále provozuje a rozvíjí právě NAKIT. Oba projekty byly realizovány open-source technologiemi.

 

Zakládající nevládní neziskové organizace

 

 

 

 

 

 

 

Jaké oblastí jsou pro nás klíčové pro digitální transformaci?

 

Lidé & vzdělávání

Příprava a realizace e-Government Academy s důrazem na leadership dovednosti a potřeb veřejné správy

Společná realizace vybraných digitálních projektů - metodou “learning by doing”, které přinesou zvýšení digitální kompetence a podporu proměny mindsetu

Série vzdělávacích videí a workshopů pro praktické řešení dílčích obtíží s digitalizací - moderní metody řízení projektů a a vývoje digitálních produktů, včetně legislativy

Metodika & expertiza

Vytvoření metodiky agilního pořizování softwaru a agilního řízení veřejné zakázky ve spolupráci s pracovními skupinami, které se zabývají aplikací legislativy a podmínek pro tyto projekty, nebo vedou pilotní zakázky

Realizace pilotních zakázek napříč jednotlivými úřady veřejné správy

Expertní konzultace - technologické, legislativní a personální, které pomohou hledat správné řešení s ohledem na potřeby veřejné správy

 

Legislativa a právo

Podpora digitálně přívětivé legislativy a financování, vytvoření podmínek pro využívání inovativních technologií

Systematická právní podpora pro využívání otevřených technologií (open-source a open-data) tak, aby mohly být využívány standardně

 

osvěta a inform. společnost

Otevřená platforma e-Government Club pro podporu dialogu mezi zadavateli, dodavateli a odbornou veřejností pro výměnu zkušenosti a porozumění

Sdílení příkladů dobré praxe, znalostí a zkušeností a propagace metodik, které už existují a jsou osvědčené

Pracovat pro stát je prestiž” - systematická podpora pro všechny příznivce a ambasadory veřejné správy - orientace na nové talenty a zájemce o veřejnou správu

Technologie a nástroje

Podpora již existujících open-source řešení pro řešení potřeb veřejné správy, podpora otevřených standardů - např. Cityvizor

Podpora sdílení dobrých příkladů využití technologií napříč jednotlivými úřady veřejné správy

Rozvoj ideí - “Národní datový sklad”, “Národní API kontektory”

 

 

Spolupracující vládní organizace a podporovatelé

TBD…

 

Expertní oponentura z vládních organizací

Vladimír Dzurilla, ředitel NAKIT, SPCSS, Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR

Radoslav Bulíř, náměstek pro řízení sekce Provozní na Ministerstvu financí ČR

Petr Hůrka, náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra ČR

Petr Kuchař, ředitel odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR

Petr Očko, náměstek pro řízení sekce Digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

Cíle a aktivity z krátkodobé perspektivy - do konce roku 2021

Název aktivity

Termín dokončení

Cíl & dopad

Název aktivity

Termín dokončení

Cíl & dopad

Vytvoření metodiky agilního pořizování software v rámci stávající legislativy.

Metodika & expertiza

Dec 31, 2021

Vytvoření metodika ready-to-use pro IT výběrová řízení napříč úřady. Tvořeno ve spolupráci se zástupci veřejné správy. Pravidelně konzultováno s garantem veřejných zakázek MMR ČR a kontrolními orgány - Odbor hlavního architekta (OHA), Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ÚHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Usilujeme o garanci u uvedených orgánů.

Šablony veřejných zakázek

Metodika & expertiza

Dec 31, 2021

Vytvoření vzoru smlouvy pro agilně řízenou zakázku, včetně návodu pro její vytváření, a seznam kvalifikačních kritérií.

Creative Bureacracy Festival 2021 Praha

osvěta a inform. společnost

Nov 8, 2021 -

Nov 9, 2021

Slavnosti tvůrčího úřednictva, cílíme na 150 účastníků offline + 1000 online. Otevřené diskuse, panely a praktické workshopy.

Hackaton 2021 Brno

osvěta a inform. společnost

Oct 24, 2021

Simulovaná veřejná zakázka na reálný problém. Vytvoření aplikace vhodné pro DevOps, jejímž zadavatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jedná se o hackathon edukativního typu, který má za cíl popularizovat moderní metody vývoje SW, moderní technologie a také postupy při zadávání veřejných zakázek a výběru vhodného dodavatele.

Meet-up: Výběr technologií do veřejného IT projektu

osvěta a inform. společnost

Nov 23, 2021

Meetup na téma Open-source . Pohled technický, legislativní a organizační. Max. 100 úředníků, komerční sféry i odborné veřejnosti.

Pilot otevřené platformy eGovernment Clubu

osvěta a inform. společnost

Dec 31, 2021

Cílem tohoto klubu je poskytnout bezpečný prostor pro všechny zájemce o veřejnou správu - ať jsou to lidé z veřejné správy, komerčního sektoru, nebo jen odborná veřejnost. Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe.

 

Cíle a aktivity z dlouhodobé perspektivy - do konce roku 2023

Jul2021AugSepOctNovDecJan2022FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan2023FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecNyní
Lidé a vzdělávání
Metodika a expertiza
Legislativa a právo
Osvěta a inform. společnost
Technologie a nástroje

Příprava eGovernment Academy

Realizace eGovernment Academy

Výběr a realizace tří společných digitálních projektů pro "learning by doing"

Série vzdělávacích videí a workshopů

Vytvoření metodiky agilního pořizování software

Pilotní veřejná zakázka s Celní správou ČR od ASWA

Expertní konzultace - technologické, legislativní, personální od zapojených organizací

Vyhodnocení expertních konzultací a pokračování

Pilotní zakázka 2 - TBD

Pilotní zakázka 3 - TBD

Podpora digitálně přívětivé legislativy - analýza

Systematická právní podpora využívání otevřených technologií

Podpora digitálně přívětivé legislativy - akční kroky

Pilot otevřené platformy eGovernment Clubu

Otevřená platforma eGovernment Clubu - rollout

Sdílení příkladů dobré praxe, znalostí a zkušeností - příprava a výběr

Sdílení příkladů dobré praxe, znalostí a zkušeností - realizace

Kampaň "Pracovat pro stát je prestiž"

Creative Bureaucracy Festival Prague 2021

Hackaton Atos 2021

Meetup Principal Engineering 3x2h

Creative Bureaucracy Festival 2022

Předsednictví EU - podpora civic-tech v Evropě

Podpora již existujících open-source řešení - vyhledávání, příklady dobré praxe, praktické tipy

Podpora využívání technologií napříč jednotlivými úřady - budování databáze

Podpora využívání technologií napříč jednotlivými úřady - propagace

Rozvoj inovativních technologií - "Národní datový sklad", "Národní API konektory"

Konkrétní realizaci projektu je možné sledovat v nástroji Jira.

 

 

Předpokládaná finanční rozvaha projektu na jeden rok*

Položka rozpočtu

Částka za rok

Upřesnění a detail položky

Předpokládaná kompetence

Položka rozpočtu

Částka za rok

Upřesnění a detail položky

Předpokládaná kompetence

Product Owner projektu. Vize, cíle & strategie.

1 500 000

Koordinace celého projektu, komunikace mezi jednotlivými zapojenými organizacemi a stakeholdery projektu. Veřejná tvář projektu.

1 FTE velmi zkušený projektový manažer nebo 2 méně zkušení projektoví manažeři. Product Owner projektu.

Komunikace projektu

1 200 000

Komunikace průběžných výstupů projektu, marketingová podpora projektu. Domluva s barterovými partnery pro spolupráci.

1 FTE zkušený marketingový manažer nebo 2 FTE méně zkušení marketingoví manažeři

Koordinační podpora

720 000

Administrace projektu, hlídání dílčích fází projektu, termínů, komunikace.

1 FTE méně zkušený projektový koordinátor

Cesko.Digital komunita**

2 700 000

Budování, rozvoj a aktivizace komunity. Je to součást partnerství s 50/50 mixem na konkrétní projekt a Česko.Digital jako oganizaci.

Tahle částka vychází se skládá z dvou uvedených položek

Inno-team

4 500 000

Jedná se o experty a konzultanty z jednotlivých zakládajících organizací , kteří jsou partnery zástupcům veřejné správy a pomáhají jim je provést správnou cestou digitální transformace.

3 FTE velmi zkušení konzultanti se zkušeností s digitální transformací

Expertní konzultace napříč organizacemi

4 500 000

Jedná se o experty a konzultanty z jednotlivých zakládajících organizací pro poskytování právních, technologických a personálních.

3 FTE velmi zkušení konzultanti se zkušeností z jednotlivých oborů nebo 5 méně zkušených konzultantů z jednotlivých oborů

Marketing spend

1 000 000

Marketingové výdaje, které není možné zajistit barterem jako pronájem prostor pro setkávání, promo předměty pro popularizaci tématu

 

Celkem za rok

16 120 000

 

 

*Jedná se o minimální návrh na základě aktuálních znalostí z aktivit Česko.Digital. Finance od potenciálních partnerů chceme využít na celý projekt napříč jednotlivými organizacemi podle míry zapojení do konkrétních aktivit. Rozhodně nechceme existující finance zapojených organizací oslabit, vše uvedené vnímáme jako nové aktivity, které potřebují financování nad rámec existujících aktivit.

Celé financování předpokládá, že se budeme průběžně zjišťovat finanční možnosti v rámci veřejných financí - samozřejmě s ohledem na nezávislost naší aktivity.

 

** Česko.Digital hledá partnerství s 50/50 mixem příspěvku na konkrétní projekt a Česko.Digital jako organizaci. Naše práce v oblasti inovací vyžaduje udržet tento podíl nealokovaných prostředků pro podporu aktivizace komunity a spontánní/neplánované zapojení.

 

Chcete se zapojit do projektu? Velmi uvítáme zpětnou vazbu nebo nápady ke zlepšení. Připojte se k nám do komunity Česko.Digital nebo napište přímo do Slack kanálu projektu.

 

Možné zdroje:

https://blog.cesko.digital/2020/01/prirucka

Moderní stát - Jak by měla vypadat státní správa?

Standard digitální služby

Architektura eGovernmentu CŘ

https://cesko-digital.atlassian.net/wiki/spaces/SVR/pages/473041075

Inspirace - UK Government - 12 klíčových témat
Technology Code of Practice (03/2021)
The Technology Code of Practice contains guidance and case studies to help you migrate from legacy infrastructure and manage the full lifecycle of your technology. The Technology Code of Practice is a set of criteria to help government design, build and buy technology.