Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Úvodní kontakt (Romana a Petra Císařová):

 • Co vše to pokrývá? I stravování?
  - přihlásí, zadá pohlaví a věk - objeví se - co udělat pro své zdraví, kdy má jít na preventivní prohlídku (i zubař)
  - tipy na zdravé stravování, jak dlouhodobě mít dobré zdraví, imunitu
  - samovyšetření
  - formou hry, gamifikace
  - relevantní obsah dle preferencí
 • Cílovka (kdo to bude používat?)
  - mají cílovku všechny
  - je to rozděleno podle věku, jak jsou preventivní prohlídky
  - děti - co očekávat u praktika
  - primární - ženy 18-35 = early adopters
 • lean canvas nemají, můžou dodat. Mají přípravu v podobně vizuálů a obsahu.
 • Co to přinese (za změnu)
  - chceme, aby se zmenil přistup lidí - prevence před lečením
  - co je zadarmo, co můžou absolvovat a kdy
  - zvýšení úspěšnosti léčby díky prevenci 
 • partneři
  - unis - lékařské fakulty v Čechách
  - lékařské komory
  - MZ
 • Bezprostřední cíl (KPI?), pro Vás?
  - nemají
 • Další podklady
  - data k prevenci
 • udržitelnost - zpoplatněný obsah


Zpětná vazba a další kroky od Leadershipu: 

 • Radka:
  - tým je velmi prostartapově zaměřený
  - řeší téma dlouho, řeší ho akčně
  - vnímala bych je jako ideálního partnera, zajímala by mě spolupráce s nimi, důvěryhodný agilní partner
  - projekt mi dává smysl, v rámci spolupráce bychom mohli nastavit scope
  - je super, že na nás není marketingová část -mají dobře ošefované
 • Eva:
  - potkali jsme se s nimi ohledně střechy duš. zdraví
  - jejich podklady jsme dávali i na covid portál
  - chtějí paralelně shánět finance
  - krásně nám projekt zapadá do témata zdraví
 • Radko:
  - zajímalo, jak s "předáním" - zapojit člověka od něj do vývoje / realizace
 • Další kroky: schůzka - cíl spolupráce, nastavení, očekávání 


Úvodní schůzka ohledně spolupráce

 • Česko.Digital: Eva Pavlíková, Radko Jiroušek, Romana Pokorná, Loono: Blanka Sigmundová, Petra Císařová
 • Co kdo do spolupráce přináší:
  • Blanka: očekáváme, že zodpovědnost za projekt je na nás (řízení projektu, marketing, lobbying u státních institucí), Česko.Digital má být parťák v oblasti IT  
  • Blanka: máme základní verzi (viz projektový záměr níže), který jsme konzultovaly s Jirkou Diblíkem, který se může na projekt také přidat a za sebe dobrovolnicky připravit wireframes 
  • Blanka: už teď chceme na projekt získávat finance, pokud se nám podaří získat finance, můžeme dát zapojeným lidem odměnu / pokračovat s nimi komerčně 
  • Eva: spolupráce je většinou celkem na 6 měsíců, to je i období, které je dobré pro dobrovolníky, následně si organizace projekt rozvíjí a řídí sama, krátkodobé dobrovolníky do týmu může poptat přes #market-place na Slacku a sama si je odřídit 
  • Eva: Cílem spolupráce je i podpořit organizace a sdílet zkušenosti tak, aby si příště podobný projekt (nebo další verze např. aplikace) mohla odřídit sama  
  • Eva: aplikaci bychom chtěli komunikovat jako společné dílo
  • Eva: společný governance meetingy na projektu by byly 1x za měsíc až 2 měsíce 
  • Blanka: aktivní na projektu budeme hlavně já s Petrou, 8 hodin na projekt / týdně je ok
  • Romana: beru si na starosti onboarding a propojení s mentorem 


Projektový záměr: Popis první verze aplikace - dostupný zde.


PŘIHLÁŠKA DO ČESKO.DIGITAL: 

Problém: Projekt se zabývá nedostatečnou informovaností laické veřejnosti o možnostech včasné prevence závažných onemocnění a navrhuje vznik aplikace a webu. Tyto platformy poskytnou lidem veškeré informace o prevenci přehledně a na jednom místě.

Cílovou skupinu tvoří laická veřejnost v České republice. V rámci ní pak rozlišujeme cílové podskupiny obyvatel – zejména s ohledem na věk a pohlaví. V rámci projektu jsme doposud identifikovali následující cílové skupiny. Počet jedinců v této cílové skupině vychází z dat ČSÚ k datu 1.1.2019. (https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2019)

–muž, věk 19-49, počet 2 311 606
–muž, věk 50+, počet 1 871 829
–muž & chlapec, věk pod 19, počet 1 107 928
–žena & dívka, věk pod 19, počet 1 052 523
–žena, věk 45+, počet 2 596 724
–žena, věk 19-44, počet 1 801 344

Z tohoto důvodu bude veškerá komunikace v Loono app laicky srozumitelná a v pozitivním duchu. Obsah budeme taktéž přizpůsobovat konkrétní cílové na základě vstupních kritérií (pohlaví, věk), díky tomu aplikace uživatelům nabídne relevantní obsah s cílem provést člověka základní prevencí o zdraví.

Řešení: Navrhujeme vytvořit Loono app, která bude ve formě edukačního webu a zároveň PWA aplikace dostupný pro laickou veřejnost. Vytvoříme místo, na kterém budou dostupné kompletní informace o prevenci závažných a civilizačních onemocnění v přehledné a atraktivní podobě. Platformu, která bude publikum aktivizovat a nebude představovat pouze nástroj pasivní konzumace informací. To vše s využitím know how organizace, která se tématu zdravotní prevence věnuje přes 6 let.

–Obě platformy budou obsahovat relevantní obsah pro výše definované cílové skupiny s cílem aktivizovat je k využívání preventivní péče, která je pro ně v ČR dostupná.
–Dalším záměrem je aktivní motivace uživatelů k primární prevenci, kterou mohou do svého každodenního života zavést sami (např. samovyšetření, dodržování zásad zdravého životního stylu, pravidelný pohyb, relaxace, ad.).
–Obsah bude zaměřený na komplexní zdravotní prevenci, abychom upozornili význam propojení zdraví tělesného s tím duševním (a naopak).
–Obě platformy vzniknou jako dlouhodobě udržitelný projekt, který bude udržovat organizace Loono.

Největším dopadem Loono app budou lidé, kteří žijí zdravějším a kvalitnějším životem a to vlivem pozitivních dopadů, které Loono app přináší: Dopadem bude zejména vyšší informovanost a orientace laické veřejnosti o možnostech zdravotní prevence v ČR a její aktivní využívání. Další pozitivní dopady projektu:

–Lidé budou mít přehled o tom, co to je prevence i jak a s kým ji řešit
–Lidé budou vědět, na jakou prevenci mají nárok i co mohou pro své zdraví udělat sami, díky tomu budou prevenci brát jako součást každodenního života a převezmou za péči o své zdraví větší zodpovědnost
–Aplikace bude sloužit jako pomocný edukační kanál lékařům, kteří ji budou doporučovat svým pacientům
–Zvýší se úspěšnost léčby závažným onemocnění díky jejich včasné diagnóze a léčbě
–Lidé budou o prevenci mluvit a budou k ní motivovat i své okolí

V případě, že aplikace umožní sběr anonymizovaných dat o využívání preventivní péče a o dodržování zásad primární prevence, může mít efektivní využití těchto dat – ve spolupráci s veřejným sektorem, dopad na dosavadní systém zdravotní péče: data-based policy.

Stav: Aktuálně máme zpracovaný návrh první verze webu a aplikace, stejně tak návrh dalších pokročilejších verzí, tzn. vývoj, kterým by měla aplikace v budoucnu dojít.

První verzi máme rozpracovanou včetně funkcionalit webu/aplikace a základní představy, jak by měla aplikace vypadat.

Stejně tak máme připravený obsah, který by byl pro uživatele k dispozici.

Existuje v zahraničí? V České republice byl v roce 2020 pod hlavičkou MZ ČR spuštěn informativní portál nzip.cz, který plní funkci rozcestníku a informuje veřejnost, kam se obrátit pro pomoc při řešení zdravotních problémů. Nemá však ambice lidi nějakým způsobem aktivizovat k dodržování preventivních zásad.

Dále existují aplikace sloužící primárně k pomoci lidem s konkrétními zdravotními problémy, např. aplikace Nepanikař se zaměřuje na problém lidí s duševním onemocněním.

Jak může pomoct >C.D: Vývoj webu/aplikace po technické stránce
Pomoc s uživatelským nastavením: UX, UI, web design
SEO, nastavení klíčových slov, copywriting
Přizpůsobení webu na PWA
Testing
Vývoj chatbotu prostřednictví FB messengeru
V budoucnu doporučení na odborníky, kteří by nám mohli pomoci s dalším rozvojem (AR, vizualizace, animace, ad.)

Udržitelnost projektu:Vznik první verze webu a aplikace chceme řešit cestou pro bono spoluprací (spolupráce s vámi nebo s univerzitami, konzultace od odborníků, ad). Na udržování a rozvoj aplikace budeme získávat finance od veřejných i soukromých subjektů a donorů. Vyšší verze webu a aplikace budou pak zahrnovat funkcionality, které budou pro uživatele zpoplatněny. Takto získané finance využijeme na udržování a rozvoj aplikace i webu.

Ještě něco?

Tým:Konkrétně na novém webu a aplikaci se bude podílet cca 3 lidí z organizačního týmu Loono. Ten tvoří přes 20 lidí, kteří mají na starost fungování organizace a její rozvoj. Součástí týmu Loono jsou i školitelé z řad studentů medicíny, kteří edukují laickou veřejnost skrze workshopy a webináře – těch je nyní v Loono přes 150.

Na vývoji aplikace se bude podílet i zakladatelka Loono a lékařka Kateřina Vacková, která se společně s dalšími garanty z řad lékařů zaručí za faktickou správnost podávaných informací a obsahu, který bude na web v aplikaci lidem komunikován.

Do projektu jsme se rozhodli pustit v reakci na pandemii covid-19. Pandemie jen utvrdila naše dosavadní přesvědčení, že veřejnosti chybí ucelené informace o prevenci a zdraví. K tomuto názoru jsme dospěli na základě zpětné vazby z terénu, sociálních sítích i s ohledem na naše dosavadní zkušenosti v oblasti osvěty a edukace. Loono navíc neustále vytváří nový obsah, který se týká zdravotní prevence a chceme nabídnout lidem atraktivní způsob, jak ho získat přehledně na jednom místě a tím motivovat k péči o tělo i duši.

Název organizace: Loono, z. s. web:https://www.loono.cz/

Kontakt: Petra Císařová 

Jak jste se o nás dozvěděli:Sociální sítě (Facebook, Twitter, Youtube…), Doporučení (prosím doplňte níže)